1. 01

  Thư về việc thay thế Beats

  Xin chào,

  Chúng tôi đã kiểm tra, thực hiện quy trình khắc phục sự cố chi tiết đối với sản phẩm Beats của bạn và xác định rằng cần phải thay thế sản phẩm. Sản phẩm thay thế được gửi kèm theo thư này.*

  Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ có số sê-ri Beats mới theo kết quả của lần sửa chữa này.

  Sản phẩm Beats thay thế của bạn có thời hạn bảo hành bảo dưỡng là 90 ngày hoặc theo thời gian còn lại của bảo hành giới hạn một năm của sản phẩm ban đầu, tùy theo trường hợp nào dài hơn.

  Nếu chi phí của sửa chữa này đã được chi trả theo bảo hành thì chúng tôi sẽ không tính phí. Nếu sửa chữa này không được chi trả theo bảo hành, bạn sẽ phải trả phí theo số tiền đã được thông báo khi yêu cầu bảo dưỡng. Bạn sẽ nhận được biên lai riêng.

  Dịch vụ bảo dưỡng AppleCare

  *Chúng tôi đã thay thế sản phẩm Beats ban đầu của bạn bằng sản phẩm mới. Chúng tôi giữ lại sản phẩm ban đầu của bạn theo nội dung đã nêu trong Điều khoản và điều kiện sửa chữa cũng như bảo hành của chúng tôi.